Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

<< ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΣΜΑΔΙΑΣ>> ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ (Χρηστική Πληροφορία)

<< ΠΡΩΤΗΣ  ΚΑΣΜΑΔΙΑΣ>>  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ (Χρηστική Πληροφορία)

Δρόμος Καλλονής – Σιγρίου : Έτοιμοι οι  Πίνακες Προεκτίμησης  Ζημιών Επιταχθέντων Ακινήτων, για ~ 15 km.

Όταν  τα  αντικειμενικά δεδομένα για τα ενδιαφέροντά σου  διαφοροποιούνται και τα σχετικά αποτελέσματα εναλλάσσονται μεταξύ καλού και άσχημου, κατ’ αντίστοιχο τρόπο εναλλάσσονται και τα  συναισθήματα σου. Λέω αυτό, γιατί χθές μπορώ να πω περίλυπος για τα συμβαίνοντα εν σχέσει προς το Λιμάνι μας. έγραφα ερωτώντας «ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ χάνει το … τρένο του ΕΣΠΑ;» ενώ σήμερα χαρούμενος από τα αποτελέσματα της επίσκεψής μου στη Διεύθυνση των Οδικών Έργων  (Δ1) του ΥΠΕΚΑ, αφού είδα ότι λίγο – λίγο, όλο και πλησιάζουμε τη μέρα που θα ξεκινήσουν τα έργα κατασκευής του δρόμου μας, γράφω το παρόν . Συγκεκριμένα είναι έτοιμοι και στέλνονται οι ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΙΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ που συνοδεύουν το 1ο Πρακτικό για ~ 15 χιλιόμετρα εκ του συνολικού των ~ 46,5 . Στους Πίνακες αυτούς αναφέρεται το είδος που υφίσταται τη ζημιά (ξερολιθιά, ελιές, οίκημα, συρματόπλεγμα κ.λπ), η ποσότητα, η τιμή μονάδος και η ολική αξία. Ακόμη δίδεται ενοίκιο του κάθε συγκεκριμένου ακινήτου για ένα χρόνο. Αφού λοιπόν οι ιδιοκτήτες ενημερωθούν και θα ελέγξουν τα στοιχεία που τους αφορούν και συσχετίσουν αυτά με τον τίτλο ιδιοκτησίας τους, θα υπογράψουν την υπεύθυνη Δήλωση που παρατίθεται πιο κάτω. Ευθύς ως συγκεντρωθούν όλων των ενδιαφερομένων οι υπεύθυνες δηλώσεις και γίνει ότι ακόμη απαιτείται και οι ενδιαφερόμενοι εισπράξουν τα εις αυτούς ανήκοντα, τότε πιά ο εργολάβος θα μπορέσει να αρχίσει τις εργασίες για την κατασκευή του έργου μας.    

Η Υπεύθυνη δήλωση που θα πρέπει να υποβάλλει ο κάθε ιδιοκτήτης είναι η πιο κάτω (ενδεικτικά, αυτή αναφέρεται για τα πρώτα 4,75 Km τα από Σίγρι προς Άντισσα):

<<
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Aρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί
να ελεχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986)


 
Προς: (1)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ
Ο-Η (όνομα):
…………………..
Επώνυμο:
…………………..
Όνομα και επώνυμο πατέρα:
………………………………………
Όνομα και επώνυμο μητέρας:
……………………………………..
Όνομα και επώνυμο συζύγου:
……………………………………..
Ημερομηνία γέννησης

…………………………………..
…………/…../19…
Τόπος γέννησης:
……………..
Τόπος κατοικίας:
……………..
Οδός
……………..
Αριθ
……….
Τ.Κ
………..
Αριθμός δελτίου ταυτότητας:
……………………………………………
-Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του 1599/1986(3)  δηλώνω ότι:
 
Συμφωνώ με τα στοιχεία του  1ο  Εγκεκριμένο Πίνακα της Επιτροπής Επιταχθέντων ακινήτων, με τίτλο «1ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ  ΕΠΙΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Συνοδεύει το 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΕΚΙΜΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ της Επιτροπής)» για την κατασκευή της εργολαβίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»,
ΤΜΗΜΑ: ΑΠΌ    Χ.Θ. =0    ΕΩΣ   Χ.Θ. = 4+750  (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΓΡΙ)
Δηλώνω ότι το υπ’ αριθμ. Ακίνητο με Κτηματολογικό Αριθμό: …………………………………………… ανήκει σε εμένα, σύμφωνα με το υπ’αριθμ. Συμβόλαιο……………………………………………………………………………………………………………………………………… , και επιτρέπω την ανάδοχο κατασκευάστρια εργοληπτική εταιρεία να εισέλθει στην ιδιοκτησία μου  και να κάνει τις απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή του έργου.
 
 
 
Ημερομηνία:
 …../…../2013
                                                                        Ο δηλών
 
 
 
                                                                            ………………………………… >>
 
 


Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.)                      12.07.2013 

Δεν υπάρχουν σχόλια: