Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

Εκ των εσόδων ηλεκτροπαργαωγής από ΑΠΕ, το 1,7% στις Κοινότητες όπου είναι εγκατεστημένες τέτοιες μονάδες.


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ&………….… Προς το
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ………… Δήμο   Λέσβου
ΛΕΣΒΟΥ ( Σ.Π.Π.Α.ΛΕΣΒ.)…………………εις προσοχή Δημάρχου
«ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»…………… κ. Δ. Φ. Βουνάτσου
Αγησιλάου 9, Ηλιούπολη………………………..… Δημαρχείο.
ΑΘΗΝΑ 163 46 ……………………………….. ..Μ Υ Τ Ι Λ Η Ν Η

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2013

………………………………………Κοιν.: Ως Πίνακας Αποδεκτών
 

Θέμα : 1.) Ειδικό τέλος εκ 3% εκ των εσόδων από ηλεκτροπαραγωγή με ΑΠΕ, εκ του οποίου το 1,7 % διατίθεται (κατά 80%) στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού μέσα στα διοικητικά όρια των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί ΑΠΕ.

1 α. ) Ποία εκ των εισπραχθέντων σχετικών ποσών διετέθησαν  «υποχρεωτικά και αποκλειστικά » σε ποσοστό 80% για «την εκτέλεση περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης» στις κοινότητες του νησιού μας όπου είναι  εγκατεστημένα  Αιολικά Πάρκα ;

 

Σχετ.: 1) Το από 07 Φεβρουαρίου 2013 έγγραφό μας που
               κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λέσβου και πρωτοκολλήθηκε με
 …………Α.Π. 10386 / 19.02.2013

…….. 2) το από 25 Ιουλίου απαντητικό έγγραφο Γενικής Γραμμα-
…………τείας Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΥΑΠΕ/Φ17/2147/οικ.
…………14462/25.7.2013 (συνημ. 1)

           3)  το από 29 Ιουλίου . απαντητικό έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ  .   ………….Αρ/Ημ.:ΔΔΝ/8571/29.07.2013

-----------------------------------------------------------------------------------------

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε , αγαπητέ Δημήτρη,  

Με δεδομένο ότι κατά τα απαντητικά έγγραφα, τόσο του Υπουργείου όσο και της ΔΕΔΔΗΕ εκ του ειδικού τέλους  3% επί των εσόδων από την παραγωγή ηλεκτρικής Ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ στο νησί μας,  ο Δήμος εισπράττει το σ’ αυτόν αναλογούν ποσό (του 1,7% εκ του ολικώς 3%) και με δεδομένο ότι οι σχετικές ερωτήσεις μας οι κατά το από 07 Φεβρουαρίου 2013 έγγραφό μας θα πρέπει να απαντηθούν από το Δήμο Λέσβου (ως αναφέρεται στο 3 σχετ.)  επανυποβάλλουμε αυτές ως ακολουθεί:

<< ………

Βάσει των ανωτέρω θα σας παρακαλούσαμε να μας πληροφορήσετε εάν από της εφαρμογής των νόμων 3468/06 και 3851/10

1ον) Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ  της Δ - ΒΔ Λέσβο (ΔΕΗ, Ελληνική  Τεχνοδομική «ΑΝΕΜΟΣ» ) έχουν επιβαρυνθεί με ειδικό τέλος 3 % (επί της προ ΦΠΑ τιμής πώλησης της παραγομένης ηλεκτρικής ενέργειας προς το δικό σας φορέα - το Διαχειριστή του Συστήματος -

2) Αν ναι, από τον δικό σας φορέα ποία ποσά έχουν αποδοθεί κατ’ έτος αναλυτικά και  σε ποιους φορείς;

………………………………… >>

Παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε πόσα έχει εισπράξει αντιστοίχως ο Προκάτοχός σας Δήμος Ερεσού Αντίσσης  από της σχετικής θεσμοθετήσεως εκ της Λειτουργίας των Ανεμογεννητριών της ΔΕΗ στη θέση Ακρόχειρας και της «Ελληνική  Τεχνοδομική -ΑΝΕΜΟΣ» στη θέση Σκαμνιούδα.
Το ίδιο ερώτημα και για το Δήμο Λέσβου από την 01.01.2011 για τις ανεμογεννήτριες στις ανωτέρω αναφερόμενες θέσεις αλλά και για αυτές στο Καστρί Σκαλοχωρίου.

Απ’ ότι πληροφορούμαστε μόνο για τις Ανεμογεννήτριες της Σκαμνιούδας τα ετήσια ποσά υπερβαίνουν κατά πολύ τις 100.000 Ευρώ. 

Στην επιστολή μας της 07.02.2013 αναγράφεται ακόμη, το :

<< Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Νόμου 3468/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 7 του Νόμου 3851/2010, ο παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ επιβαρύνεται με ειδικό τέλος 3 % επί της προ ΦΠΑ τιμής πώλησης της παραγομένης ηλεκτρικής ενέργειας στο Διαχειριστή του Συστήματος. Εξ αυτού του ειδικού αυτού τέλους το 1,7 % αποδίδεται στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού μέσα στα διοικητικά όρια των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί ΑΠΕ  και διέρχονται οι Γραμμές σύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα. Το ποσό αυτό διατίθεται « υποχρεωτικά και αποκλειστικά » σε ποσοστό 80% για «την εκτέλεση περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης» στις περιοχές εντός των ορίων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί παραγωγής ή διέρχονται οι γραμμές σύνδεσης και σε ποσοστό 20 % στην υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου ΟΤΑ πρώτου βαθμού.
Επίσης όσον αφορά  εκ του ειδικού αυτού τέλους το 1%,  θα πρέπει να πιστώνεται από τη ΔΕΗ κατά προτεραιότητα στους οικιακούς καταναλωτές των περιοχών των ιδίων Δημοτικών ή Κοινοτικών Διαμερισμάτων.

Σύμφωνα με το Ν. 3463 /06  Δημοτικά και Κοινοτικά  Διαμερίσματα είναι οι δήμοι και οι κοινότητες οι οποίες συνενώθηκαν στους Καποδιστριακούς δήμους.

Από τα παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα ότι αυτοί που θα πρέπει να απολαμβάνουν ως αντισταθμιστικό όφελος την εκτέλεση «έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης» αλλά και την πίστωση αναλογικά μέρους του ειδικού τέλους στις καταναλώσεις τους είναι οι κάτοικοι των περιοχών των έργων οι οποίοι και υφίστανται την όχληση από την κατασκευή και λειτουργία τους. >>

Στη βάση των πιο πάνω θεσμικώς οριζομένων, παρακαλούμε πληροφορήστε μας εκ των εισπραχθέντων από το Δήμο Λέσβου κατά προλεχθέντα, από την 01.01.2013 ως σήμερα ποία έργα   σχετικών προς «την εκτέλεση περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης» στις περιοχές εντός των ορίων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί παραγωγής ή διέρχονται οι γραμμές σύνδεσης (κατά το 80 %) και σε ποσοστό 20 % στην υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου ΟΤΑ πρώτου βαθμού >> έγιναν στην Άντισσα (πέραν αυτού της γνωστής οδού των 400 μ. στον Κάμπο Αντίσσης προ εβδομάδων  προϋπολογισμού  ~ 50.000 Ευρώ) και στο Σκαλοχώρι.
Το ίδιο ερώτημα και για τον προκάτοχό σας Δήμο Ερεσού – Αντίσσης .

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η χρηστή Διοίκηση, η εν αρμονία ευρισκόμενη προς τα θεσμικώς ισχύοντα στην οποία κι’ εσείς πιστεύετε, εργάζεστε αλλά και υπηρετείτε, έχει εφαρμοστεί και στην περίπτωση των εκ των Ανεμογεννητριών προερχομένων εσόδων, τόσο για τη δική σας δημαρχιακή περίοδο, όσο και αυτή των συναδέλφων σας στο Δήμο Ερεσού – Αντίσσης. 

Με την πρέπουσα τιμή και εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος
 

                                   Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.)

 

Κοιν.: Ι) Ομάδα εργασίας από μέλη του Συνδέσμου μας

1)    Νικ. Κουτρούπης, Μεταλλειολόγο Μηχανικό, πρώην στέλεχος της ΔΕΗ,  επικεφαλής  
2)     Αδάμ Καρέκος, πρώην στέλεχος της ΔΕΗ και νυν Πρόεδρο του Συλλόγου Σκαλοχωριτών στην Αθήνα
3)    ) Ειρήνη Κουτρούπη, Πρόεδρος του Συλλόγου Ανεμοτισίων στην Αθήνα,
4)     Νίκος Καρίπης Γεν. Γραμματέας, του Συλλόγου Σκαλοχωριτών στην Αθήνα
5)    )  Αντ. Καταχανάς  πρόεδρος του Συλλόγου «ΨΑΠΦΑ» Ερεσού Λέσβου,
6)     Θεόφραστος Καραγεώργης π. Πρόεδρος του Συλλόγου Αντισσαίων στην Αθήνα
 
7)    Ανδρέας Ι. Εμμανουήλ Καθηγητή της Φιλοσοφίας του Δικαίου

        ΙΙI)  Σταύρος Σφιχτέλλης Πρόεδρος του Συλλόγου Αντισσαίων
              στην Αθήνα.
       ΙV)  Κυριάκος Αμπατζής Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας  
             Αντίσσης & Πρόεδρο του Συλλόγου «Τέρπανδρος»
             Αντίσσης .
       V)  Δέσποινα Μαϊάκη  Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας  
              Σκαλοχωρίου.
        VI ) MME Λέσβου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: