Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ

<<  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 7ης/28-2-2017 τακτής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 85/2017
ΘΕΜΑ 2ο εκτός Η/Δ: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λέσβου για κατάθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, που θα συνεδριάσει την 1η Μαρτίου με θέμα την αναθεώρηση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», του διαχρονικού αιτήματος των κατοίκων του νησιού μας για διάσπαση του ενιαίου Δήμου Λέσβου σε πέντε Δήμους, όπως αυτό προτείνεται από τη μόνη επιστημονική μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σήμερα την 28η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια τακτή συνεδρίαση στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), ύστερα από την αριθ. πρωτ. 9373/24-2-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ψάνης Γεώργιος, διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών, ήταν παρόντα τα τριάντα πέντε (35) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι:
Παρόντα μέλη : 35 …………………………………Απόντα μέλη : 10
Ονοματεπώνυμο παρόντος................. Ονοματεπώνυμο απόντος
Ο Δήμαρχος κ. Γαληνός Σπυρίδων προσκλήθηκε νόμιμα και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Επίσης προσκλήθηκαν νόμιμα όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λέσβου. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Νίκη Χωριατέλλη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
 Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αρμενάκας Εμμανουήλ και Αλβανόπουλος Παναγιώτης
 Κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραγιάννης Δημήτριος
 Κατά τη συζήτηση του 35ου θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαραλάμπους Συμεών
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τη συζήτηση επτά (7) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα τους:
1. Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου.
2. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λέσβου για κατάθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, που θα συνεδριάσει την 1η Μαρτίου με θέμα την αναθεώρηση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», του διαχρονικού αιτήματος των κατοίκων του νησιού μας για διάσπαση του ενιαίου Δήμου Λέσβου σε πέντε Δήμους, όπως αυτό προτείνεται από τη μόνη επιστημονική μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» με θέμα: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αριθμ. 25/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά την 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017».
4. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβου έτους 2017.
5. Έγκριση έκδοσης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά της Μαρίας Λαμπούκα, για Δημοτικό Ακίνητο στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Τρίτους.
6. Έγκριση διενέργειας προμηθειών ειδών τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής.
7. Έγκριση ψηφίσματος για την τροποποίηση του άρθρου 43-Νόμος 4427/2016 που αφορά την Τεχνική Συντήρηση του Αερολιμένα Μυτιλήνης «Οδυσσέας Ελύτης».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη τις εισηγήσεις και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 περί σύγκλισης του δημοτικού συμβουλίου,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα 
ΚΡΙΝΕΙ τα προτεινόμενα θέματα ως κατεπείγοντα και δέχεται να συζητηθούν στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ., ως έκτακτα.
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Αντωνέλη η οποία έθεσε υπόψη του Σώματος την από 24/2/2017 εισήγησή της που έχει διανεμηθεί στους δημοτικούς συμβούλους και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, ζητώντας την έγκρισή της. 
Η εισήγηση έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λέσβου κ.Γαληνού Σπυρίδων, για την κατάθεση αιτήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, που θα συνεδριάσει αύριο 1η Μαρτίου, με θέμα την αναθεώρηση του «Καλλικράτη», του διαχρονικού αιτήματος των κατοίκων του Δήμου Λέσβου για την διάσπαση του ενιαίου Δήμου Λέσβου, σε πέντε Δήμους, όπως αυτό προτείνεται από την μόνη επιστημονική μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Αύριο ο Δήμαρχος Λέσβου πρόκειται να μεταβεί στην Αθήνα για την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, με θέμα την αναθεώρηση του Καλλικράτη.
Ως εκ τούτου προτείνω στο Σώμα την εξουσιοδότηση του Δημάρχου μας, προκειμένου να καταθέσει το διαχρονικό αίτημα-διεκδίκηση, για την διαίρεση του Δήμου Λέσβου σε 5 Δήμους, έτσι όπως αυτό προτείνεται στην μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την Λέσβο».
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, κατά την οποία τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σύσσωμα υποστήριξαν, μεταξύ των άλλων, την ανάγκη διάσπασης του ενιαίου Δήμου Λέσβου λόγω των επαυξημένων προβλημάτων που δημιούργησε η εκ του νόμου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» δοθείσα χωροταξική ταυτότητα στο νησί, ύστερα από την οποία:
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του νόμου 3852/2010 «πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
2. Την από 24/2/2017 γραπτή εισήγηση της Αντιδημάρχου κα Αντωνέλη που είναι συνημμένη και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 
3. Τις αριθ. 2/2014 και 184/2014 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου
4. Την προφορική εισήγηση της Αντιδημάρχου κας Αντωνέλη Αναστασίας
5. Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου κ. Γαληνού Σπυρίδωνα
6. Τη συζήτηση επί του θέματος που προηγήθηκε
7. Τη γενόμενη ψηφοφορία, κατά την οποία καταμετρήθηκαν:
 Παρόντες: τριάντα επτά (37) Δημοτικοί Σύμβουλοι
 «Υπέρ»: τριάντα επτά (37) Δημοτικοί Σύμβουλοι
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ τον Δήμαρχο κ. Γαληνό Σπυρίδωνα να καταθέσει στη συνεδρίαση της Κ.Ε.Δ..Ε που θα διεξαχθεί την 1η Μαρτίου 2017 με θέμα την αναθεώρηση του «Καλλικράτη», το διαχρονικό αίτημα-διεκδίκηση για τη διάσπαση του Δήμου Λέσβου σε πέντε (5) Δήμους, όπως προτείνεται και στη μόνη επιστημονική μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη Λέσβο.
Αναθέτει στον Δήμαρχο κ. Γαληνό Σπυρίδωνα την εκτέλεση του παρόντος και κάθε άλλη περαιτέρω ενέργεια.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 85.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου
Συμβουλίου Λέσβου
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ >>


30.03.2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: