Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Από της ψηφίσεως το 2010, του νόμου για τα αντισταθμιστικά οφέλη των Ανεμογεννητριών και για τις ΚοινότητεςΑπό της ψηφίσεως το 2010, του νόμου για τα αντισταθμιστικά οφέλη των Ανεμογεννητριών που  εφαρμόζεται πιάι για τους οικιακούς καταναλωτές να αρχίσει να εφαρμόζεται και για τις Κοινότητες τους.

<< Δρ. Τάκης Χ. Ιορδάνης………………………………….……….… Προς το

-Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου ………………........…… Δήμο   Λέσβου

Λέσβου «ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»  ……    .......……εις προσοχή. Δημάρχου 
- π. Διευθύνων  Σύμβουλος της 

   Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων ............................. κ..Σπ. Δ. Γαληνό   

- π. Πρόεδρος του Πανελληνίου  ..………….………………Δημαρχείο.

 Συλλόγου Μεταλλειολόγων Μηχανικών. ………….…..Μ Υ Τ Ι Λ Η Ν Η

- Αγησιλάου   9

   Ηλιούπολη 163 46………………………………. Κοιν: Ως ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΛΗΤΩΝ

 6977503461

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Θέμα : Να εφαρμοστεί ο Νόμος για τα Αντισταθμιστικά Ανεμογεννητριών, 3468/2006 (όπως τούτος έχει τροποποιηθεί με το Νόμο 3851/2010), πέραν των οικιακών καταναλωτών Αντίσσης, Σκαλοχωρίου κ.λπ. και για τις ίδιες αυτές Κοινότητες .
Σχετ. :  Η από :: 23 Σεπτεμβρίου 2017 επιστολή μου.

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε ,

Στην προηγούμενη  μου επιστολή, ως  σχετ, ανωτέρω  κατέληγα :  

« Έτσι, η εφαρμογή του νόμου ως  προαναφέρεται κατά το ένα σκέλος του, αυτό το για τους οικιακούς καταναλωτές Αντίσσης, Σκαλοχωρίου κ.λπ., προδήλως απαιτεί πιά την εφαρμογή του νόμου και κατά το δεύτερο σκέλος του. Αυτό το για  τις Κοινότητες αυτές καθ΄ αυτές.

Θα πρέπει λοιπόν αμελλητί η εκ μέρους του Δήμου Λέσβου έναρξη καταβολής σ’ αυτές των σχετικών ποσών που καταλήγουν στα Ταμεία του Δήμου, ώστε να αρχίσουν να γίνονται σ’ αυτές (στα χωριά μας) έργα  περιβαλλοντικών δράσεων, τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης όπως ο ίδιος αυτός νόμος ορίζει από τα αντισταθμιστικά τέλη των εγκατεστημένων σ’ αυτά ΑΠΕ.
Πιστεύουμε ότι με τη δική σας προσωπική επιμέλεια, θα αρχίσει άμεσα η εφαρμογή του ως τώρα μη εφαρμοζομένου νόμου κατά τα εκτεθέντα ανωτέρω.»

Με δεδομένο ότι η εφαρμογή του νόμου  σε ότι αφορά τους οικιακούς  καταναλωτές ( Αντίσσης, Σκαλοχωρίου, Σιγρίου κ.λπ.) άρχεται από το 2010, ( ήτοι από της ψηφίσεως του  Ν. 3851/2010), η εφαρμογή αυτού και για τις κοινότητες να αρχίζει ομοίως, δηλ. από της ψηφίσεως του νόμου αυτού, το 2010 .
Πλέον των ανωτέρω, λέγεται και ευρέως συζητείται στο χωριό (Άντισσα), ότι  βάσει συμβάσεως μεταξύ του π.Δήμου Ερεσού – Αντίσσης  και των ιδιωτών που έχουν εγκαταστήσει και λειτουργούν τις  ανεμογεννήτριες, ιχύος  9.000 kW στην αγροτική περιοχή αυτής  Σκαμιούδα, υπογραφείσης προ του 2006, η Κοινότητα Αντίσσης δικαιούται επί πλέον ποσό  εκ 2 % το οποίο  καταβάλλεται από την ηλεκτροπαραγωγό εταιρεία, πέραν του 3 % του οριζομένου απ’ το νόμο 3851/2010.
Εφ’ όσον τούτο ισχύει, να αρχίσει επίσης η καταβολή προς τη Δημοτική Κοινότητα Αντίσσης  και του ποσού του εκ του 2 % προερχομένου  κατά τα ανωτέρω, τουλάχιστον από το 2010, μαζί με το ποσό το απ’το νόμο οριζόμενο κατά τα προλεχθέντα.
Στέλλω αυτή τη συμπληρωματική επιστολή  προκειμένου  να προλάβω, η σχετική απόφαση του ΔΣ του Δήμου Λέσβου να  είναι ολοκληρωμένη αποδίδοντας στην Άντισσα, τα από το 2010 ως σήμερα  σχετικώς εισπραχθέντα από τον Δήμο Λέσβου ποσά.
Προδήλως για τις άλλες  Κοινότητες (Σκαλοχώρι, κ.άλ. που δεν υπάρχει σύμβαση, αντίστοιχη αυτής της Αντίσσης)  να αρχίσει επίσης η καταβολή των απ’ αυτές δικαιουμένων ποσών των κατά το νόμο απ’ το 2010.

Εν αναμονή της απαντήσεως σας

Με πατριωτική αγάπη
και τιμήΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΛΛΗΠΤΩΝ
       Ι) Υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος
       ΙΙ) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
        ΙΙΙ)  Θεολόγος  Ψωμάς  Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας  
             Αντίσσης
        ΙV)  Δέσποινα Μαϊάκη  Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
              Σκαλοχωρίου.
       V)  Μαρία Καραβασίλη  Πρόεδρος του Συλλόγου Αντισσαίων
              στην Αθήνα
       VI) Προς το Σύλλογο «Τέρπανδρος»  Αντίσσης.
        VΙI ).  Προς το Σύλλογο . Σκαλοχωριτών Αθήνας

        VΙIΙ ). Προς την Ομάδα εργασίας μελών του Συνδέσμου μας  ……………………«ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΟΣ»
1)                Νικ. Κουτρούπης, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, πρώην στέλεχος της ΔΕΗ,  επικεφαλής   
2)       Αδάμ Καρέκος, πρώην στέλεχος της ΔΕΗ και νυν Πρόεδρος του Συλλόγου Σκαλοχωριτών στην Αθήνα
3)    ) Ειρήνη Κουτρούπη, π.Πρόεδρος του Συλλόγου Ανεμοτισίων στην Αθήνα,
4)     Νίκος Καρίπης Γεν. Γραμματέας, του Συλλόγου Σκαλοχωριτών στην Αθήνα
5)    )  Αντ. Καταχανάς  πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ερεσού και του Συλλόγου «ΨΑΠΦΑ» Ερεσού Λέσβου,
6)     Θεόφραστος Καραγεώργης π. Πρόεδρος του Συλλόγου Αντισσαίων στην Αθήνα
7)           Ανδρέας Ι. Εμμανουήλ Καθηγητή της Φιλοσοφίας του      
         Δικαίου

………ΙΧ )  ΜΜΕ  Λέσβου >>

Δεν υπάρχουν σχόλια: