Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για το καταφύγιο πνευματικών ανθρώπων στην ΠεριβολήΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ απόφαση της Ιεράς  Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για το καταφύγιο πνευματικών ανθρώπων στην Περιβολή

Στην επιστολή μου προς τον Σεβασμιώτατο Μηθύμνης κ. Χρυσόστομο της 15ης  Σεπτεμβρίου, έλαβα την απόφαση αυτή  της Ιεράς  Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος που υπογράφεται από τον Αθηνών Ιερόθεο Β΄, ως Πρόεδρο και παραθέτω αυτή ως έχω  αντιγράψει, άνευ ουδενός σχολίου..  
<<

ΙΕΡΑ  CΥΝΟΔΟC
ΤΗC  ΕΚΚΛΗΣΙΑC  ΤΗC  ΕΛΛΑΔΟC
Δ/νσις : Ιωάννου Γενναδίου 14 115 21 Αθήναι
Τηλ.210 7272204, Fax  210 7272210, e-mail contact….

            ΠΡΩΤ.  4961 / 2013
ΑΡΙΘΜ.
            ΔΙΕΚΠ.  164
 ………………………………………….ΑΘΗΝΗΣΙ 17η Ιανουαρίου 2014 

Προς
Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτην
Μηθύμνης κ. Χρυσόστομο
Εις Καλλονήν Λέσβου

Σεβασμιώτατε εν Χριστώ αδελφέ,

      Συνοδική Αποφάσει, ληφθείση εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 14ηςμηνός Ιανουαρίου ε.ε. και κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 610 / 26.11.2013 υμετέρου εγγράφου, δι’ ου διαπυνθάνεσθε επί αιτήματος παραχωρήσεως αδείας προς χρήσιν και διαμόρφωσιν  μοναστηριακού ακινήτου της Ιεράς Μονής Περιβολής Αντίσσης, της καθ’ υμάς Ιεράς Μητροπόλεως, υπό ιδιωτών προς δημιουργίαν ησυχαστηρίου, καταφυγίου πνευματικών ανθρώπων», γνωρίζομεν υμίν, ότι η Διαρκής Ιεράς Συνόδου εν τη ρηθείση Συνεδρία Αυτης, ιδούσα τας διατάξεις των άρθρων 39 παρ. 4, και 47  παρ.1  και 3 του Ν. 590/ 1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», και λαβούσα υπ’ όψιν την υπ’ αριθμ. 121/ 30.12.2013 Γνωμοδότησιν του Εντιμοτάτου κ.  Θεοδώρου Παπαγεωργίου, Ειδικού Νομικού Συμβούλου παρά τη Ιερά Συνόδω, απεφάσισεν όπως αποδεχομένη την ως άνω Γνωμοδότησιν, ήν κοινοποιεί υμίν, μη εγκρίνη το αίτημα παραχωρήσεως αδείας προς χρήσιν και διαμόρφωσιν  μοναστηριακού ακινήτου της Ιεράς Μονής  Περιβολής Αντίσσης, της Ιεράς Μητροπόλεως Μηθύμνης υπό ιδιωτών προς δημιουργία « ησυχαστηρίου, καταφυγίου πνευματικών ανθρώπων», λόγω του ότι το ανεγερθέν κτίσμα ανηγέρθη δήλως ως ξενών της ως άνω Ιεράς Μονής και συνεπώς  δεν επιτρέπεται η μετατροπή και η αλλαγή χρήσεως του, ούτε η παραχώρησις της χρήσεως του, αποστερουμένης της Ιεράς Μονής τοιούτου σημαντικού προσκτίσματός της.
…… Επί δε τούτοις, κατασπαζόμενοι την υμετεραν Σεβασμιότητα εν Κυρίω, διατελούμεν μετ’ αγάπης.

+ Αθηνών Ιερόθεος Β΄ Πρόεδρος

 ………………………………………………. Ο Αρχιγραμματεύς
 ………………………………………………..Ο Δαυλείας Γαβριήλ >>


Δρ. Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης …………………………………27.09.2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: